عکس سوزناک غمگین از گریه مرد | پروفایل گریه کردن مرد

عکس گریه مرد با سیگار و تنها – عکس نوشته مرد بودن به گریه نکردن نیست

دو چیز خیلی دردناکه

دختری که گریه آرامش نمیکنه

و سیگار میکشه

پسری که سیگار آرومش نمیکنه

و گریه میکنه

عکس مرد در حال گریه
عکس مرد در حال گریه

گریه سهم دل تنگه

گریه کن گریه غروره

مرحم این راه دوره

ادامه خواندن “عکس سوزناک غمگین از گریه مرد | پروفایل گریه کردن مرد”