فوت نکن چای خودت را،

من حسودی میکنم

درگمانم با هوا هم

بوسه بازی میکنی…!!!